Gía trị chung

Mọi giá trị chúng tôi tao ra để phục vụ cho cuộc sống con người. Sự phát triển bền vững là sự phát triển ...dựa vào con người và lấy con người làm mục tiêu.